Casamoko's Red Julian CGC
Julian 1 week
Julian 4 weeks
Julian 3 weeks
Julian 4 weeks
Julian 3 weeks
Julian 3 weeks
Julian 3 weeks
Julian 3 weeks
Julian 4 weeks
Julian 3 weeks
Julian 4 weeks
Julian 4 weeks
Julian 4 weeks
Julian 4 weeks
Julian 4 weeks
Julian 5 weeks
Julian 5 weeks
Julian 5 weeks
Julian 5 weeks
Julian 5 weeks
Julian 5 weeks
Julian 5 weeks
Julian 5 weeks
Julian 5 weeks
Julian 6 weeks
Julian 5 weeks
Julian 6 weeks
Julian 6 weeks
Julian 6 weeks
Julian 6 weeks
Julian 6 weeks
Julian 6 weeks
Julian 7 weeks
Julian 6 weeks
Julian 6 weeks
Julian 6 weeks
Julian 6 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 8 weeks
Julian 7 weeks
Julian 7 weeks
Julian 8 weeks
Julian 8 weeks
Julian 8 weeks
Julian 8 weeks
Julian 8 weeks
Julian 8 weeks
Julian 8 weeks
Julian 8 weeks
Julian 8 weeks
Julian 8 weeks
Julian 8 weeks
Julian 8 weeks
Julian 9 weeks
Julian 8 weeks
Julian 8 weeks
Julian 8 weeks
Julian 8 weeks
Julian 8 weeks
Julian 9 weeks
Julian 9 weeks
Julian 9 weeks
Julian 9 weeks
Julian 9 weeks
Julian 9 weeks
Julian 9 weeks
Julian 9 weeks
Julian 9 weeks
Julian 9 weeks
Julian 9 weeks
Julian 9 weeks
Julian 9 weeks
Julian 9 weeks
Julian 9 weeks
Julian 7 months
Julian 9 weeks
Click to view pedigree
Julian 3 months
Julian 11 weeks
Julian 3 months
Julian 9 weeks
Julian 3 months
Julian 12 weeks
Julian 4 months
Julian 5 months
Julian 4 months
Julian 4 months
Julian 5 months
Julian 6 months
Julian 6 months
Julian 5 months
Julian 10 months
Julian 10 months
Julian 8 months
Julian 9 months
Julian 4 months
Julian 3.5 months
Julian 5 months
Julian 5 months
Julian 10 months
Julian 9 months
Julian 8 months
Julian 11 months
Julian 11 months
Julian 10 months